Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU DOG’S SPACE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Dog’s Space Psia Przestrzeń
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie WWW.facebook.com/dogsspace.psiaprzestrzen (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie).
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. udostępnienie pod postem zdjęcia pupila, zgodnie z wymogami konkursu (w oprawie świąteczno – zimowej). Każdy uczestnik może opublikować tylko jedno zdjęcie swojego pupila (pupili). Publikacja zdjęcia jest równoznacza z oświadczeniem, iż uczestnik posiada do niego pełne prawa autorskie.

c. udzielenie zgody na wykorzystanie zamieszczonego zdjęcia w przypadku wygranej do celów marketingowych firmy Dog’s Space (na profilu facebookowym Dog’s Space, na stronie internetowej www.dogsspace.pl i w ewentualnych innych materiałach promocyjnych firmy Dog’s Space.

d. Udostępnienie postu konkursowego w opcji „udostępnienie publiczne”

3. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2016 godz. 12:00 do 15 grudnia 2016 godz. 23:59

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest : Psia Kość (drewniana podstawka pod psie miski w rozmiarze wybranym przez zwycięzcę lub bon o tej samej wartości do wykorzystania w sklepie WWW.dogsspace.pl
2. 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. 2. Nagrodę dnia otrzyma Uczestnik, który zostanie wyłoniony przez Organizatora w drodze wyboru (najciekawsze, najbardziej pomysłowe zdjęcie) oraz spełni wszystkie pozostałe wymagania konkursowe organizatora.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2016r na stronie facebookowej Organizatora, a zwycięzca dodatkowo zostanie poinformowany o wygranej indywidualnie.

4. W przypadku gdy zwycięzca zrzeknie się nagrody wówczas trafi ona do kolejnego Uczestnika wyłonionego ponownie w drodze konkursu.

5. Nagroda zostaną wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

10. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.dogsspace.pl oraz na Fanpage.

13. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w dniu 19 grudnia 2016r 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl